LEVENSWANDEL

Tijdens een levenswandel krijgt een mens te maken met gevoelens van liefde en  haat. Hij  ervaart een gevoel van kleur, klank,  geur of smaak en geeft reactie op zijn omgeving via het gedrag dat daarmee naar buiten komt. Mensen oordelen en veroordelen maar al te vaak zonder hetzelf door te hebben. Ook is het vaak moeilijk voor mij om hier mee om te gaan, want de mens kan heel erg slim zijn en zich onbewust gaan gedragen als dat slimste beest op aarde die in de bijbel in het allereerste begin zeer doelbewust wordt aangehaald met "HET WOORD" in "HET BOEK" en dat vinden we op: GENESIS 3:1. Wanneer je werkelijk door gaat krijgen dat dit ook echt een onweerlegbaar feit van een mensenleven is, dan zul je er zeker goed aan gaan doen om je menselijk oordelen naast je neer te leggen.

Er zijn gelukkig mensen in staat om woorden iets meer zorgvuldig te gaan kiezen. Mensen die zichzelf niet slechts als HEILIGE willen voordoen, maar ook echt het gegeven van GENESIS 3:1 met zich mee zullen dragen, ook al lijkt het voor de "verheven mens" als een mens die nog steeds met heel veel verdriet doet overleven.

Ook ik voel de druk van sommige mensen die mij die mij zullen oordelen en feitelijk willen veroordelen als iemand die het leven niet echt aan zal kunnen.

Toch heb ik genoeg geleden om dergelijke oordelen te kunnen weerleggen en juist mijn grootste bekoring wil neerleggen bij mensen die hun grootste kwetsbaarheid willen tonen in de woorden die zij laten drukken. Dit zijn voor mij bijvoorbeeld de Nederlander Jaap Fischer of de uit Suriname afkomstige vrouw Jay A. Lecton. Ik prijs de Heer dat ik met beiden in contact ben gekomen.

Met Jaap Fischer zocht ik eens contact toen ik zelf een boekje over "RUZIE" wilde uitgeven. In zijn eerste reactie was Jaap niet tevreden en gaf hij mij een kritische aantekening. Maar met het uiteindelijke herziende resultaat feliciteerde Jaap mij zelfs met het resultaat. Hier ben ik nog steeds blij mee.

Om te zien hoe de "bekende zanger" Gordon totaal verkeerd en misplaatst kan oordelen, kijk je even naar de videoclip waarbij Gordon Jaap Fischer totaal nog niet bleek te kennen. 

LIFE WALK

During a walk of life a person has to deal with feelings of love and hate. He experiences a feeling of colour, sound, smell or taste and reacts to his environment through the behavior that comes out with it. People judge and condemn all too often without realizing it. Also it is often difficult for me to deal with this, because man can be very smart and unconsciously start to behave like that smartest beast on earth that is very purposefully referred to in the bible in the very beginning with "THE WORD" in "THE BOOK" and we find it at: GENESIS 3:1. When you really come to realize that this is really an irrefutable fact of a human life, then you will certainly do well to put your human judgments aside.

Fortunately, people are able to choose words a little more carefully. People who don't just want to present themselves as HOLY, but will actually carry the data of GENESIS 3:1 with them, even though it seems to the "exalted man" as a man who still survives with a lot of grief.

I too feel the pressure of some people who will judge me and actually want to condemn me as someone who will not really be able to handle life.

Yet I have suffered enough to be able to refute such judgments and to place my greatest attraction on people who want to show their greatest vulnerability in the words they have printed. For me, these are, for example, the Dutchman Jaap Fischer or the Surinamese woman Jay A. Lecton.

I praise the Lord that I have come into contact with both of them.

I once got in touch with Jaap Fischer when I wanted to publish a book about "QUARGE" myself. In his first reaction, Jaap was not satisfied and gave me a critical note. But with the final revised result, Jaap even congratulated me on the result. I am still happy with this.

To see how the "famous singer" Gordon can judge completely wrong and misplaced, take a look at the video clip where Gordon turned out to not know Jaap Fischer at all.

Met Jay A. Lecton, kreeg ik persoonlijk contact tijdens een presentatie in 2021 van haar boekje "WHAT IS LOVE" in Den Haag, waar ik bij aanwezig was. Haar woorden spraken mij gelijk erg aan en ik wilde gelijk haar boekje kopen. 

With Jay A. Lecton, I was personally contacted during a 2021 presentation of her booklet "WHAT IS LOVE" in The Hague, which I attended. Her words immediately appealed to me and I immediately wanted to buy her book.

Voorbeeld van een klein verhaaltje uit dit BOEKJE op pg. 13

 

SEEKING FOR MYSELF

 

Between the veins

of my forefathers

I am searching myself.

 

Shall I ever find

that what I am seeking for?

 

That what I am seeking for

shall forever remain a mystery. 

 

Mijn eigen vertaling vanuit het Engels in het Nederlands:

 

OP ZOEK NAAR MIJZELF

Tussen de aderen
van mijn voorouders
ben ik zelf aan het zoeken.

Zal ik ooit kunnen vinden
van wat ik zoek?

Dat wat ik zoek

zal altijd een mysterie blijven.

 

In  mijn wandel naar de Heer, kwam ik als eerste tegen:

"THE MYSTERY OF HUMAN LIFE"

En daarin staat in de 2e van de 4 sleutels tot bewustwording:

"MAN CANNOT SAVE HIMSELF"

 

De mens moet dus gaan geloven, ook al huilt hij soms of heeft hij nog steeds heel veel verdriet. Dit mysterie is als onderdeel van ons mens zijn en mijn persoonlijke reden om een podcast serie van mij te gaan noemen

 

In my walk towards the Lord,

I first encountered:

"THE MYSTERY OF HUMAN LIFE"
And it says in the 2nd of the 4 keys to awareness:
"MAN CANNOT SAVE HIMSELF"


So man has to believe, even if he cries sometimes or he still has a lot of grief. This mystery is part of our being human and my personal reason for starting a podcast series of mine